GNSS World of China

Top View

1
Research on normal height service method of grid CORS
ZENG Xiangqiang, CHEN Chunhua, ZHOU Fengsong
2022, 47(3): 104-108, 113. doi: 10.12265/j.gnss.2021121401
2
A Study of Eliminating the Gross Error in Long Range Lightning Localization
SHEN Yu, LIU Yiwen, XIONG Wen, HUANG Xiao, ZHANG Qiong
2018, 43(4): 48-52. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.04.009
3
Construction and development of satellite navigation augmentation systems
GUO Shuren, LIU Cheng, GAO Weiguang, LU Jun
2019, 44(2): 1-12. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2019.02.001
4
Development of factor graph and its application technology in positioning and navigation
ZHOU Yajing, ZENG Qinghua, LIU Jianye, SUN Kecheng
2020, 45(1): 1-11. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.01.001
5
  Dynamic Positioning Accuracy Test and Analysis of BeiDou Satellite Navigation System
ZHANG Fengzhao, LIU Ruihua, NI Yude, WANG Ying
2018, 43(1): 43-48. doi: 0.13442/j.gnss.1008-9268.2018.01.008
6
Fog positioning and its applications
SHI Chuang, GU Shengfeng, JING Guifei, GENG Jianghui, LOU Yidong, TANG Weiming
2019, 44(5): 1-9. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2019.05.001
7
Performance Analysis Joint of GPS/GLONASS/Galileo Precise Point Positioning Under Occlusion Condition
TIAN Xiancai, ZHAO Xingwang, XU Miaoqiang
2018, 43(6): 8-13. doi: doi:10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.06.002
8
  Research Progress and Prospect of PPP/INS Integration System
WANG Haoyuan, SUN Fuping, XIAO Kai
2017, 42(5): 53-58. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.05.011
9
A novel engineering implementation technique for acquiring B1C signal in the BeiDou-3 receiver
YAN Shulin, DING Chao
2019, 44(1): 1-9. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2019.01.001
10
Research on the Model of BDS-3 Triple-Frequency Carrier-Phase Combination Observations
FU Wei, DONG Xurong, WANG Min, SHUA IWeiyi, WANG Jun
2018, 43(5): 1-8. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.05.001
11
Overview of Satellite Navigation Spoofing Signal Detection Technology
ZHANG Xin
2018, 43(6): 1-7. doi: doi:10.13442/j.gnss.1008-9268.2018.06.001
12
GNSS interference localization technology based on position information of GNSS receivers
JIN Ruimin, ZHEN Weimin
2020, 45(1): 51-55. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.01.008
13
BDS-3 precision analysis of precise point positioning
CHEN Zhezheng, OUYANG Mingjun, ZHU Xiangwei, DAI Zhiqiang, FU Qixiang
2021, 46(2): 37-43. doi: 10.12265/j.gnss.2020112701
14
Indoor location algorithm of TDOA based on 5G
LI Fangxin, TU Rui, HAN Junqiang, ZHANG Yin, HONG Ju
2021, 46(2): 1-6. doi: 10.12265/j.gnss.2021012901
15
  Performance Analysis of GPS/BDS/GALILEO Multi-system Combination Pseudo-range Point Positioning
JIA Xue, XU Wei
2017, 42(6): 16-23. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.06.003
16
Precise Point Positioning Based on the RTKLIB and ]the Analysis of Result
PAN Jundao, WEI Zhaochuan, YANG Ke
2017, 42(1): 95-99. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.01.019
17
SIC-based anti near-far effect acquisition method for pseudolites systems
LIU Xu, YAO Zheng, LYU Hongli, LU Mingquan
2020, 45(1): 12-18. doi: DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.01.002
18
Research on GNSS time offset monitoring based  on GLONASS IFBs
KONG Sijia, XIE Weihua
2020, 45(4): 21-28. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.04.004
19
Precision Analysis of Single Point Positioning Model with GPS/GLONASS/BDS
WANG TAO
2017, 42(3): 32-37. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2017.03.007
20
Research on time reference determination and phase calibration method of high precision measurement system
GUO Yu, CHEN Lei, LI Jingyuan, HUANG Yangbo, OU Gang
2020, 45(4): 14-20. doi: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.04.003
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go